פרוטוקול ועד מקומי 28.11.16

פרוטוקול מספר 12/16

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 28/11/16

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אלי אליאס, ירון ביבאס, אריה ברוש, רפי מאס, דנה בן פורת, אשד כהן, אבי לייבוביץ – חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית  

חסרים:   גלית פייגה, עודד מור.

משתתפים: תמר שמיר, אושי אסולין.

                 ורד אלימלך – סעיף 3

                עמית פסח ואורן בר – סעיף 9

                

                            

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 11/16

2.      אישור חברות ועד חדשות: אושי אסולין, עפרה פייגה ותמר שמיר. הרמת כוסית +דברי תודה ופרידה מגלית פייגה ועודד מור.

3.      הצגה ואישור תקציב הועד ל-2017, למועצה. בהשתתפות ורד אלימלך.

4.      אישור חברות ועד רשמיות למועצה – אושי אסולין ותמר שמיר.

5.      אישור מורשה חתימה במקום גלית פייגה – תמר שמיר.

6.      דיון בנושא המשך מימון המקהלה – 12,000 ₪ בשנה.

7.      דיון בבקשה של 2 בנות מולדת, לקיים מסיבת שחרור מהצבא, בבית העם, בהשתתפות חברים מכל העמק.

8.      אישור יו"ר לוועדת ביטחון - עמית פסח, וסיכום ביניים על האירוע ביום שבת.  

9.      דיווחים שוטפים (בריכה, גיזום שדירת הפיקוסים, הנחה במים לנוי ועוד).

 

דיון והחלטות:

  1. פרוטוקול 11/16 אושר.
  2. אושרו חברות חדשות לועד: תמר שמיר, אושי אסולין ועפרה פייגה.
  3. הוצג תקציב הועד לשנת 2017 למועצה. התקציב אושר.
  4. אושרו חברות ועד רשמיות – תמר שמיר ואושי אסולין.
  5. אושרה תמר שמיר כמורשית חתימה במקום גלית פייגה.
  6. התקיים דיון בעניין המשך תמיכת הועד במקהלת מולדת. הסעיף יחזור להמשך דיון ביחד עם שאר הסעיפים המועדים לקיצוץ.
  7. הבקשה נדחתה. ייבדקו עניינים טכניים בעניין שימוש במבנה הציבור: ביטוח, כיבוי אש ובטיחות המבנים. לאחר מכן, ינוסח תקנון שימוש במבנה.
  8. עמית פסח הופיע בפני הועד. אישרנו את תפקידו כיו"ר ועדת ביטחון. יגיש לועד תכנית עבודה. אורן בר וערן גולן דיווחו על אירוע הפריצה לבית דורון נווה בשבת בלילה. היה גיוס של צוות כוננות וכן העניין קיבל התייחסות במערכת החינוך הבלתי פורמלית. גם בבית הספר קיבל האירוע מענה.
  9. ערן וחוה מסרו דיווח שוטף בעניין התקדמות פרויקט הבריכה, גיזום שדירת הפיקוסים, קבלת הנחה במים לגינון ותאורה במגרש הכדורג


רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                                          יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן